Tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng

Thực hiện Công văn số 2129/UBND-VHTT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc thông tin tuyên truyên các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng; Công văn số 1515/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc triển khai tuyên tuyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện các nội dung sau:

/upload/18752/fck/files/CV482PGD&ĐT Tuyên truyền các nguy cơ, GP an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.pdf

Hãy truy cập link đường dẫn hoặc quét mã QR của 4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng mạng (do Cục An toàn thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất) như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

mã QR                    
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog  

mã QR                       

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

mã QR                       

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw  

mã QR